dimecres, 13 de març de 2013

Reflexió: com treballar les competències en el context escolar?

En el passat seminari de Reflexió i Innovació educativa vàrem conèixer què és el DAFO.
El DAFO és una eina que permet fer una anàlisi sobre la situació d'una empresa o corporació i on s'analitza:


Debilitats: elements interns aud poden limitar el bon funcionament i la bona marxa d'una empresa, en aquest cas d'un centre educatiu. Respon a la pregunta Què s'hauria de millorar del centre?


Amenaces: factor de l'entorn que pot afectar la bona marxa d'un centre. Respon a la pregunta Què hi ha a l'entorn del centre que pot afectar la bona marxa, incrementar els riscos o reduir-ne els èxits?


Fortaleses: factor intern que pot facilitar l'obtenció de bons resultats o esdevenir un avantatge. Respon a la pregunta Què es valora del centre i de què estem satisfets?


Oportunitats: factor de l'entorn que pot representar per un centre un avantatge o una possibilitar per tal que millori el funcionament, els resultats o els serveis. Respon a la pregunta Què hi ha a l'entorn del centre que pot afavorir l'obtenció de bons resultats o esdevenir un aprenentatge?Una vegada ja analitzat el context de l'escoleta on estic fent pràctiques, és hora de reflexionar sobre com puc treballar les meves competències en aquest context en concret. Com ja vaig exposar a la primera entrada del blog, algunes competències les tinc més assolides que altres, i algunes les he de millorar durant el meu procés d'aprenentatge actual.
Penso que el més important per una mestra és saber aprofitar les Fortaleses i les Oportunitats que el nostre context ofereix, és a dir, saber agafar aquells aspectes positius del centre per tal d'enfortir-los i enriquir-nos. 

Per exemple, en el centre on estic fent pràctiques una de les FORTALESES és el sistema de desdoblaments que tenen, que permet realitzar moltes activitats en petit grup que serien difícils de gestionar en gran grup. Amb aquest aspecte podré treballar la competència 
4.2 Identifica bones pràctiques, les compara. Crec, sens dubte, que aquesta és una molt bona pràctica del centre i que és molt útil per una millor atenció individualitzada. 
Una altra de les seves fortaleses és que tenen molt clars els principis educatius descrits en el Projecte Educatiu de Centre i els porten a terme dia a dia. Així, podré enfortir la competència 3.3 Contrasta allò que recullen els documents del centre amb les pràctiques i rutines que es realitzen, i també la 4.1 Identifica els marcs teòrics que justifiquen o qüestionen les pràctiques que es duen a terme a l’aula. 


Però en un centre no tot és bo, i forma part del procés d'aprenentatge saber identificar els aspectes negatius. 

Per exemple, una de les AMENACES del centre seria la falta d'una aula de psicomotricitat, que em va extranyar perquè es tracta d'un centre de recent construcció. Això em permetrà millorar la competència 3.2 Aporta reflexions en quant a l’organització del centre: distribució del temps i de l’espai, dinàmiques de treball, coordinació entre professorat, relació amb les famílies i amb el context proper; i contrasta aquestes reflexions amb evidències. 


Com a aspectes per millorar i adquirir crec que hauria de tenir en compte la competència 2.2 Identifica les pròpies creences i concepcions; contrasta les creences personals amb les pràctiques i activitats que observa al centre; crec que és fonamental que els docents coneguin les seves creences i, a partir d'aquí, les puguin comparar amb el que es diu i es fa a l'escola. Penso que és hora d'anar pensant i reflexionant sobre les meves pròpies creences, i com que he vist que és la feina del mòdul 2 em proposo entendre el tema per acabar de definir els meus pensaments.
També he d'adquir la competència 4.3 
Elabora hipòtesis de per què passa un fet concret a partir d'un recull d'informació, ja que a vegades observo esdeveniments però no faig la part de fer hipòtesis i pensar el per què ha ocurregut allò concret. Per millorar-ho em proposo apuntar baix les reflexions les hipòtesis que d'elles en sorgeixen. > Justificació de les competències escollides:
2.1 Identifica punts forts i punts febles quant a les seves capacitats i competències professionals: he escollit aquestes competències perquè en aquesta entrada he reflexionat sobre els punts forts i punts dèbils. 
2.3  Descriu el que vol aprendre, els objectius que es proposa: he posat aquesta competència perquè en aquesta entrada he descrit el que em proposo fer per millorar les meves competències professionals. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada