dijous, 28 de febrer de 2013

Valoració de les competències professionals

En aquesta primera entrada del blog em disposo a fer una valoració sobre les 10 competències professionals que descriu Philippe Perrenoud.
Valoraré aquelles que crec que tenc més ben adquirides, i aquelles que crec que he de millorar: • Organitzar i animar situacions d'aprenentatge
  Penso que tenc immaginació per organitzar bones situacions d'aprenentatge que engresquin als infants. Sempre intento buscar que els nens es motivin i tinguin ganes de saber més, de descobrir, d'investigar, de manipular... Penso que és fonamental donar a cada infant una part protagonista en el dia a dia dins l'aula, que sentin que la mestra s'interessa per ells i pels seus descobriments. Crec que és un punt fort meu el fet de defugir de la imatge de mestre que ho sap tot, ja que penso que és important que el mestre es situï al mateix nivell que els infants, que visqui amb ells tot el procés d'aprenentatge.


 • Gestionar la progressió dels aprenentatges
  Crec que aquesta competència em costa una mica més i l'he de millorar, poc a poc, així com vagi adquirint experiència, ja que de moment no tenia experiència en l'educació formal i en el dia a dia en una aula d'infantil.
  Crec que és important avaluar les condicions de l'aprenentatge en lloc del resultat que d'ell se'n deriva. Hi ha d'haver uns controls periòdics de com progressen els infants en els seus aprenentatges.
  És súmmament important que allò que feim fer als alumnes i allò que pensem que és el millor per ells sigui el mateix. Ha d'existir una coherència per part del mestre entre el que pensa i el que fa. Penso que em costaria a vegades dur a la pràctica la bona teoria que conec, i penso que ho hauré de millorar.
  Penso que em seria molt positiu poder aprendre d'una mestra més experimentada.


 • Elaborar i fer funcionar els dispositius de diferenciació
  Penso que aquesta és una competència difícil d'adquirir i que, fins i tot amb molta pràctica i experiència és complicar portar-la a terme.
  Crec que he d'aprendre a observar les característiques dels infants per fer front a la diversitat de la classe i poder elaborar situacions d'aprenentatge òptimes adaptades a les seves característiques. Això és una tasca difícil, més tenint en compte la ràtio d'infants.


 • Implicar els alumnes en els seus aprenentatges i en el seu treball
  Crec que aquesta competència la tenc millor assolida, tot i que sempre es pot millorar.
  Sempre intent fer conscients als infants dels aprenentatges que han adquirit, fent que entengui el procés que ha realitzar per arribar a assolir-lo.
  Estic d'acord amb la frase que diu "enseñar es estimular el deseo de aprender". Penso que una part fonamental per implicar els alumnes en els seus aprenentatges és que el desig d'aprendre no cesi, que de cada cop sigui més gran.


 • Treballar en equip
  M'agrada molt treballar en equip. Crec que és un ítem que tenc molt ben assolit i que constitueix un dels meus punts forts, precisament perquè penso que treballar amb altres professionals et dóna la possibilitat d'enriquir els meus coneixements.
  M'agrada veure i conèixer altres punts de vista, aprendre a respectar-los, haver d'arribar a un consens...
  Crec que un mestre ha de tenir aquesta competència molt ben desenvolupada i assolida, ja que la feina a l'escola requereix d'un constant treball en equip: amb les mestres de suport, amb l'equip directiu, amb els professionals com metges, fisioterapeutes, etc. A més, penso que tot el personal d'un centre educatiu ha de caminar cap a la mateixa meta i ha de perseguir els mateixos objectius. Això requereix de molta preparació prèvia per arribar a acords.
  Penso que també tenc bona mà en el tema de la gestió dels conflictes; sempre que apareixen intento buscar la millor solució per tal que desapareguin.


 • Participar en la gestió de l'escola
  Encara tinc molt de camí a fer en aquesta competència.
  El fet de gestionar una escola requereix molta responsabilitat i professionalitat, i també necessita, com ja he dit més amunt, que tots els membres de l'escola persegueixin un projecte comú.


 • Informar i implicar als pares
  Crec en la necessitat de la comunicació quotidiana amb els pares, en les entrades i sortides del centre, i per mi és essencial implicar-los en el procés d'aprenentatge dels infants durant l'estada a l'escola. Tot i així, aquesta competència la podré avaluar millor el dia que sigui mestre. De moment, amb les pràctiques, observo la importància de la comunicació diària amb els pares.
  Un punt on penso que hauré de millorar serà en conduir reunions escolars, ja que són moments de nirvis, on vols que tot surti bé i on t'enveeix una mica la por a sentir-te avaluat pels pares i a que no depositin en tu la seva confiança.


 • Utilitzar les noves tecnologies
  Aquest és un dels meus punts forts ja que m'agraden i sé fer bon ús de les noves tecnologies. A més, els infants neixen ja immersos en un món dominat per la tecnologia i que sembla ser que encara ho estarà més en el futur. Per això no tindria sentit no incloure les tecnologies en el dia a dia a l'escola.
  Aspectes com ara utilitzar el mail, preparar presentacions o contes amb eines d'edició, utilitzar programes de gestió informàtica de centres...


 • Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió
  Tenc clars quins són els meus valors i quins vull transmetre als infants. Per això treballaré dia a dia perquè no existeixi la violència a l'escola, perquè no hi hagi discriminacions de cap tipu i perquè els infants entenguin que tots som diferents i ens hem d'acceptar, fomentar el respecte de les normes establertes pel centre, desenvolupar el sentit de la responsabilitat i la justícia...
  El que més em costa és saber fer front a situacions conflictives. Crec que he de conèixer bé quins són els límits que no poden travessar els infants.


 • Organitzar la pròpia formació contínua 
  Crec fèrmament en la necessitat del reciclatge professional, i més en la professió de mestre, que s'ha d'anar actualitzant constantment per no quedar-se enrere.
  Com diu l'article formar-se no és tan sols asistir a jornades i cursos (que també és important), sinó també llegir, informar-se d'altres estratègies, compartir opinions amb els companys de feina, treballar en equip.
  Som conscient que implica molta feina, moltes hores extra després de la jornada escolar, però penso que és necessari  perquè "el bon mestre és aquell que sap que mai sap prou", com diu Pilar Benejam. 


Quant a les competències de l'assignatura:


1.     És autònom en l’aprenentatge
1.1 Cerca i accedeix a dades i recursos existents a l'hora de resoldre les activitats, tasques i situacions que es plantegen al Pràcticum de l'assignatura.
1.2 Reflexiona i pondera sobre elements que porten a una bona actuació professional.
1.3 Accedeix i revisa altres blocs i experiències per tal d'ampliar la pròpia formació.
1.4 Arriba a conclusions elaborades a partir de la contrastació de la informació recollida tant de la teoria com de la pràctica. 

> D'aquest primer bloc de competències penso que tinc facilitat per la 1.1 i la 1.3, ja que m'agrada buscar dades i informació que em pugui ajudar en la meva pràctica, i penso que em costaran una mica més les competències 1.2 i 1.4, perquè a vegades em costa reflexionar i arribar a unes bones conclusions de tot el que he estat observant. Així i tot, penso que seré capaç de millorar-ho molt.2.     Reflexiona sobre el seu propi procés d’aprenentatge
2.1 Identifica punts forts i punts febles quant a les seves capacitats i competències professionals.
 2.2 Identifica les pròpies creences i concepcions; contrasta les creences personals amb les pràctiques i activitats que observa al centre.
 2.3  Descriu el que vol aprendre, els objectius que es proposa.
 2.4  Es fa preguntes relacionades amb el propi procés d’aprenentatge (formació rebuda, formació futura...).
 2.5 Recull dubtes i dilemes.
 2.6  Argumenta el que ha fet i per què.
 2.7  Reflexiona sobre els seus errors i cerca maneres de millorar en la seva actuació professional.
> D'aquest segon bloc penso que tinc ben assolits els subpunts 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6, i em costaran una mica els punts 2.2, perquè se'm fa difícil el tema de les creences, i 2.7 perquè, tot i reflexionar sobre els meus errors, penso que necessito trobar bones estratègies per millorar la meva actuació.      3. Analitza i reflexiona sobre el funcionament dels centres d'Educació Infantil

3.1  Es fa preguntes sobre el que ha observat quant al funcionament del centre.
3.2  Aporta reflexions en quant a l’organització del centre: distribució del temps i de l’espai, dinàmiques de treball, coordinació entre professorat, relació amb les famílies i amb el context proper; i contrasta aquestes reflexions amb evidències.
3.3 Contrasta allò que recullen els documents del centre amb les pràctiques i rutines que es realitzen.

> Penso que les competències d'aquest tercer bloc les tinc bastant ben assolides.
Potser la 3.3 la podria millorar una mica i realitzar més feina de contrastació. 4. Analitza i reflexiona sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge
4.1  Identifica els marcs teòrics que justifiquen o qüestionen les pràctiques que es duen a terme a l’aula.
4.2  Identifica bones pràctiques, les compara.
4.3  Elabora hipòtesis de per què passa un fet concret a partir d'un recull d'informació.

> En aquest quart bloc crec que les tres competències les he de treballar per tal de millorar-les i enfortir-les. 

5. Reflexiona sobre el procés de millora
5.1 Reflexiona sobre els trets diferencials entre bones pràctiques i projectes de millora.
5.2 Justifica i contextualitza el projecte de millora a partir de l'anàlisi de necessitats i de la identificació del problema.
5.3 Cerca informació en relació amb el projecte de millora i aporta referències bibliogràfiques.
5.4 Preveu els obstacles i les resistències en l'aplicació del projecte de millora. 

> D'aquest cinquè i últim bloc, penso que em tocarà milorar el punt 5.4, ja que a vegades necessito ser més previsora i no pensar sempre que tot ha de sortir com penso que sortirà.1.3.
> Justificació de les competències escollides:
2.1 Identifica punts forts i punts febles quant a les seves capacitats i competències professionals: he escollit aquesta competència perquè en aquesta entrada he reflexionat sobre el que crec que ja tenc assolit i és positiu pel meu futur i el que he de millorar perquè no ho he adquirit.

2.7 Reflexiona sobre els seus errors i cerca maneres de millorar en la seva actuació professional: aquesta competència l'he elegit perquè així com anava escrivint i reflexionant intentava buscar com millorar per tal de poder adquirir aquelles competències que no tenc assolides. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada